What is Binance? How to create a Binance account (App)?

Binance was founded in Thuong Hai by CEO Changpeng Zhao in 2017. Binance is one of the largest cryptocurrency exchanges today with a total trading volume of up to 20 billion USD/ day. Learn how to sign up for an account and start trading on Binance today!

Instructions to create a Binance account (App) by Email

Step 1: Visit the Binance Register website: binance.com

Select “Sign up with phone or email”

Step 2: Select “Register”

Note:

 • Referral ID (Optional): YEMBPDKJ
 • Password must contain at least 8 characters, including one uppercase letter and one number.
 • If you’ve been referred to register on Binance by a friend, make sure to fill in the Referral ID (optional).

Step 4: Drag the slider to complete the Security Verification puzzle.

Step 5: Select “Send Code”. The exchange will send a 6-digit verification code to your email

Enter the verification code in the email

Then select “Submit”

Instructions to create a Binance account (App) by Mobile

Step 1: Select”Mobile”

Enter the mobile number and password for your account, and the Referral ID (optional)

Read and agree to the Terms of Use and click “Create Account”.

Step 2: Complete the Security Verification.

Step 3: Enter the 6-digit verification code within 30 minutes.

If you can’t receive it, click “Resend”.

You have successfully created your Binance account! Continue to perform Identity Verification to trade at the exchange.

Instructions to KYC

Step 1: Fill in the following information:

 • Country
 • ID number
 • Full name
 • Date of birth
Xem thêm  Bybit là gì? Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Bybit Setup 2FA và xác minh KYC 2022

Then select “Continue”

Step 2: Enter the following information:

 • Residential address
 • City
 • Postal code (optional)

Then select “Continue”

Step 3: Choose your type of identification document

Then select “Continue”

Step 4: Take a 2-sided image of your selected identification document

Step 5: Take a portrait photo

Step 6: Face Verification

The exchange will ask you to perform a few actions such as: nodding, spinning, shaking your head, etc.

Requirements for implementation:

 • No hats
 • Don’t wear glasses
 • No photo editing
 • Bright enough

Continue to select “Start Verification”

After completing the above steps, Binance will review and approve your information, approval time from 1 hour to 24 hours.

Register Binance account now: binance.com

Follow Cointime to update the latest information about the project.

Follow CoinTime: Facebook | Twitter | Youtube | Telegram

Group: Facebook | Telegram

Contact: cointimevn@gmail.com

Các quan điểm và ý kiến ​​được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ. Đầu tư vào hoặc giao dịch tiền điện tử đi kèm với rủi ro mất mát tài chính. Theo dõi Ragus để được cập nhật thông tin nhanh chóng. Fanpage Group Telegram Twitter Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *